Ondersteuning en begeleiding

Wij hebben alle aandacht voor de individuele leerling. Dat is onze kracht. Voor leerlingen die behoefte hebben aan extra aandacht en begeleiding staan er verschillende specialisten klaar.

Lees hieronder welke dat zijn en wat ze voor je kunnen doen. 

Mentor

Iedere klas heeft een mentor waar je altijd terecht kunt. Je mentor geeft studielessen en volgt jouw studieresultaten. Hij houdt ook in de gaten of je het naar je zin hebt op school. 


Gedurende het jaar is er een aantal momenten waarop de mentor en je ouders/verzorgers met elkaar kijken naar je ontwikkeling en je prestaties. Voor je ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt van onze school. 

Decaan

Een decaan begeleidt leerlingen bij het kiezen van hun profiel en vervolgopleiding. De decaan geeft loopbaanoriëntatie en bespreekt de specifieke behoeften van de leerling. Het decanaat van het Insula College, locatie Leerpark, staat voor:

  • Intensieve en individuele begeleiding bij het maken van de profielkeuze.
  • Het stimuleren van het bezoeken van open dagen, proefstuderen en meelopen.
  • Samenwerking met het MBO in de regio.

De decaan voor het vmbo: mevrouw M. Timmers-Maurer.

Opvang bij lesuitval

Bij afwezigheid van een docent word je indien mogelijk opgevangen en ga je onder begeleiding verder met je schoolwerk.

Dyslexie

Het Insula College ondersteunt met de beschikbare middelen dyslectische leerlingen zo optimaal mogelijk. Uitgangspunt is dat de dyslectische leerling in andere opzichten voldoende aanleg heeft om het gekozen schooltype met succes te doorlopen. Er is een geldige dyslexieverklaring nodig.


In de brugklas worden alle leerlingen uitgebreid gediagnosticeerd op dyslexie, maar ook in hogere leerjaren kan het verschijnsel zich voor het eerst openbaren. Wanneer de dyslexiecoördinator een duidelijk vermoeden krijgt van een dyslectische aanleg, adviseert hij het kind te laten onderzoeken door een erkend psychologisch/orthopedagogisch bureau waarmee de school goede ervaringen heeft.

OKé-coach

Soms lopen zaken niet zoals je het zelf graag zou willen. Misschien lukt het je niet om in je eentje uit een vervelende situatie te komen of gaat het niet lekker op school. 


De OKé-coach kan met je meedenken, je adviseren en je leren omgaan met dingen die jij lastig vindt.

De OKé-coach gaat zorgvuldig om met wat jij vertelt. Als ze anderen, bijvoorbeeld je ouder(s) of iemand van school, bij de gesprekken betrekt, gebeurt dat altijd in overleg met jou. 

Vertrouwenspersoon

Op het Insula College vinden we het belangrijk om te zorgen voor een veilig leef– en werkklimaat, waarin respectvol met elkaar omgaan heel gewoon is. Binnen de school verwachten wij dat iedereen zijn steentje hieraan bijdraagt.


Ongewenste aandacht van volwassenen en jongeren in de vorm van woorden, aanrakingen en gedragingen die vervelend zijn, horen bij ons op school en ook elders niet thuis! Dit geldt ook voor pesten en discriminatie. Toch kan dit op onze school voorkomen.


Als een leerling of een medewerker van de school met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd, kan hij een beroep doen op onze vertrouwenspersoon mw. A. van Es

Zorgcoördinator

Als docenten stoornissen of belemmeringen signaleren, geven zij deze signalen door aan de mentor. Als het nodig is neemt de mentor contact op met de zorgcoördinator. Deze stelt samen met de mentor een actieplan op dat met de ouders besproken wordt.