Resultaten en de verslaglegging

Docenten zetten zich in om de leerlingen te begeleiden naar een zelfstandig en betekenisvol bestaan. Daarvoor zijn kennis, vaardigheden en bewustwording nodig op veel terreinen. Er is bij ons aandacht voor sociale, ethische en maatschappelijke vraagstukken en de actualiteit. 

Op de website 'Scholen op de kaart' vindt u overzichten van onze resultaten.


U vindt daar:

  • Schooladvies en plaatsing
  • Doorstroom binnen de school
  • Examencijfers
  • Slagingspercentage
  • Doorstroom naar vervolgonderwijs


Naar Scholen op de kaart....resultaten →

Toetsing

Om leervorderingen en –achterstanden goed in beeld te krijgen, maken we, naast de methode-gebonden toetsen, ook gebruik van de CITO-VO-toetsen. De begeleiding wordt afgestemd op al deze gegevens. Zo wordt, om aan te sluiten bij het niveau van de individuele leerling, bij rekenen gebruik gemaakt van 'Study-flow'.

Rapporten

Ouders hebben via een eigen inlogcode toegang tot de cijfers van hun kind in SomToday. Zij kunnen dus per dag de resultaten volgen. Het rapport wordt als papieren document drie keer per schooljaar uitgereikt door de mentor.

Bevorderingsregeling

Het aantal behaalde onvoldoende punten mag een bepaalde grens niet overschrijden om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar binnen dezelfde leerweg. De cijfers op het eindrapport zijn bepalend voor de overgang. Wij werken met een voortschrijdend gemiddelde. Ouders kunnen de resultaten volgen via het programma SomToday. Met een eigen toegangscode kunt u de cijfers van uw zoon of dochter inzien (de code wordt/is u toegestuurd). Het document overgangsnormen Insula College is op school aanwezig ter inzage.


Doublures

Een leerling die volgens de normen niet bevorderd kan worden, blijft zitten met behoud van zijn leerweg.

Leerlingbespreking

Eenmaal per 6 weken zijn de leerlingbesprekingen. De mentor en de docenten komen bij elkaar om de leerlingen van de betreffende klas te bespreken. Onze school handelt volgens de principes van handelingsgericht werken. Dat betekent onder meer dat niet te lang stil wordt gestaan bij de probleemstelling, maar meer vooruitgedacht wordt in termen van ondersteuningsbehoeften: wat heeft deze leerling nodig? Er worden tijdens de leerlingbesprekingen concrete afspraken gemaakt ter invulling van de ondersteuningsbehoeften van voorgedragen leerlingen. Het gaat dan om leerprestaties, maar ook om het sociaal-emotionele functioneren van leerlingen.