Praktische zaken

Schoolreglement

Absentie

Ziekmelden

Wanneer een leerling door ziekte de lessen niet kan bijwonen, melden de ouders dit vóór 8.00 uur telefonisch of per mail.

Telefoonnummer 078 8905100.

Email: receptieleerpark@insulacollege.nl


Tijdens toetsweken (en overige toetsmomenten) van de bovenbouwklassen nemen de ouders direct contact op met school en geven elke dag tijdens de toetsweek door of hun kind nog ziek is. 


Betermelden

Een leerling, die na ziekte weer terugkomt op school, wordt vóór of uiterlijk op de dag van terugkomst door de ouders vóór 8.00 uur telefonisch of per mail betergemeld. Wij gaan ervan uit dat een leerling op maandag (na het weekend dus) weer beter is. Als dit nog niet het geval is, moet de leerling op maandag vóór 8.00 uur door de ouders opnieuw worden ziekgemeld.


Ziek naar huis

Als een leerling zich tijdens schooltijd niet goed voelt, mag hij naar huis gaan, als hij zich heeft afgemeld, bij de mentor. De receptiemedewerker neemt contact op met de ouders of verzorgers. De school moet daarom over telefoonnummers beschikken waarop een van de ouders altijd bereikbaar is.


Dokters- of tandartsbezoek

Als een leerling door bezoek aan een tandarts/dokter niet op tijd kan zijn, overhandigt hij daarvoor bij de receptie een schriftelijk bewijs van de ouders voordat hij naar de lessen gaat. Als een leerling voor bezoek aan een tandarts/dokter de school tijdens de lessen moet verlaten, moet dat één dag van tevoren gemeld worden bij de receptiemedewerker d.m.v. een schriftelijk bewijs van de ouders.


Spijbelgedrag en te laat komen

De school neemt contact op met Bureau Leerplicht bij spijbelgedrag en veelvuldig te laat komen. Na zes keer te laat komen krijgen de leerling en de ouders een waarschuwing, na negen keer te laat komen volgt een melding naar Bureau Leerplicht.

Verlof aanvragen

Elke leerling moet vijf dagen per week naar school. Wettige redenen om de school te verzuimen zijn bepaalde familieomstandigheden (bruiloft, begrafenis) en bepaalde religieuze feesten. Ouders vullen een verlofformulier in en wordt ter beoordeling bij de teamleider ingeleverd. 


Voor alle leerlingen die op onze school staan ingeschreven gelden dezelfde regels. 

Aanvang van de lessen

Wanneer de les begint, moeten de leerlingen op dat tijdstip in het lokaal aanwezig te zijn. Wie te laat op school of in de les komt, wordt genoteerd in SomToday en moet zich de volgende lesdag om 07.45 uur melden bij de receptie.


Pauzes

Tijdens pauzes verblijven leerlingen alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen in of om het schoolgebouw.

Fietsen en brommers

Fietsen en brommers worden op het schoolterrein geplaatst op de daartoe aangewezen plaatsen. Zij moeten op slot staan.

Overige schoolregels

Schoolfoto's

Foto's van leerlingen

De foto's van leerlingen op de website, in de schoolgids en op onze facebookpagina zijn geplaatst met toestemming van de ouders.

Alle ouders krijgen een toestemmingsformulier waarop zij aan kunnen geven op welke kanalen wij foto's van hun kind(eren) en groepsfoto's met daarop hun kind(eren), mogen plaatsen.

Als u als ouder geen toestemming geeft worden er geen foto's van uw kind(eren) geplaatst.

Schoolfotograaf

Er worden portretfoto’s gemaakt door de schoolfotograaf. Daarnaast wordt een klassenfoto gemaakt. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Zelf foto’s of filmpjes maken

Leerlingen van onze school mogen niet zonder toestemming van ouders in de klas of in de school worden gefilmd. Dit heeft te maken met de privacy van onze leerlingen.

Schoolvakanties en vrije dagen

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Ondanks de oplettendheid van ons personeel en de veiligheidsvoorzieningen in de school, is een ongeval niet uit te sluiten. Voor de school is dit reden om te zorgen voor een collectieve ongevallenverzekering.

Vanaf het begin van ieder schooljaar zijn alle ingeschreven leerlingen, leerkrachten, stagiaires en vrijwilligers van onze school verzekerd. De dekking hiervan is geldig op school, onderweg van en naar school (maximaal 1 uur) en tijdens alle schoolactiviteiten. Schade of ongeval dient zo spoedig mogelijk bij de directeur van de school te worden gemeld.

Kluisjes en leerlingenpas

Kluisjes

In het gebouw zijn kluisjes aanwezig. Alle leerlingen zijn verplicht een kluisje te gebruiken. 

De school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade aan eigendommen van de leerlingen.

Leerlingenpas

Alle nieuwe leerlingen ontvangen een leerlingenpas. 

Dit pasje moet op verzoek getoond worden bij allerlei activiteiten die door de school worden georganiseerd. 

Financiële zaken

Tegemoetkoming scholieren

Leerlingen van 18 jaar of ouder die een opleiding doen in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs kunnen tegemoetkoming scholieren aanvragen. De tegemoetkoming scholieren is een geldbedrag, er hoort geen Studenten OV-chipkaart bij. Het is een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld lesmateriaal, vervoer en eventueel lesgeld. De tegemoetkoming scholieren is een gift en geen lening. 


Voor vragen over de tegemoetkoming scholieren of de financiering van de studie na onze school in het MBO, het HBO of het WO kunt u terecht bij de decanen, bij de DUO Infolijn: (050) 599 77 55 en via www.duo.nl.


Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen, ongeacht financiële mogelijkheden van thuis, kunnen meedoen. Dit lukt tot nu toe elk jaar weer!


Leerlingen die voor 1 maart van een cursusjaar onverhoopt de school verlaten, krijgen naar rato een deel van de rekening terug. Na 1 maart wordt niets meer gerestitueerd. Als er bij het verlaten van de school nog saldo op het pasje van een leerling staat, kan deze leerling op zijn of haar verzoek het geld terugkrijgen. Wordt het geld niet teruggevorderd, dan gaat het geld naar een goed doel.

Ouderbijdrage

Van de ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage per leerling gevraagd.