Perspectiefgericht

Oog voor verschillen en oog voor talent

Wij gaan uit van de verschillen tussen leerlingen en spreken ze aan op hun eigen talenten. We geven hiermee elke leerling een zingevend perspectief op de ontplooiing van die talenten binnen een professionele leeromgeving. 


Perspectiefgericht

Bij ons hebben leerlingen een kansrijke basis voor persoonlijke vorming en studie- en beroepsgerichte ontwikkeling. Ons doel is dat leerlingen een zelfstandige en verantwoordelijke plek in de samenleving innemen en in staat zijn het beste uit zichzelf te halen. 

Onderwijs Leerpark (vmbo)

U vindt de volgende onderwerpen op deze pagina:

  1. De christelijke identiteit in de praktijk
  2. Leerlingenraad
  3. De leerwegen van het vmbo
  4. Kenmerken onderbouw
  5. Kenmerken bovenbouw
  6. Arbeidsoriëntatie/stage 
  7. Kunstvakken en bewegingsonderwijs
  8. Lesrooster en buitenschoolse activiteiten 
  9. Examen

De christelijke identiteit

De christelijke identiteit van onze school staat borg voor kennis en besef van de bron waaruit we onze inspiratie halen en voor de waarden en normen die ons vanuit bijbels perspectief worden aangereikt. De christelijke identiteit van onze school brengt ons in een open houding die grenzen stelt, ruimte biedt, helpt en ondersteunt, talenten zoekt en laat benutten en niemand uitsluit.


In de praktijk geven we aan deze identiteit onder andere uiting door de schooldagen te beginnen met een dagopening, uit de ‘Oase’. Verder geven we gestalte aan de identiteit door het vak godsdienst/levensbeschouwing in het lesprogramma en door de kerst- en paasvieringen, waarbij op een actieve wijze aandacht wordt gevraagd voor hulp aan mensen in beknellende situaties. 

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad is opgericht om een schakel te kunnen vormen tussen directie en leerlingen. Van elk leerjaar wordt in deze raad een klassenvertegenwoordiger benoemd. Deze leerlingenraad doet voorstellen en geeft adviezen aan de directie.

De leerwegen van het vmbo

Op onze locatie kunnen leerlingen terecht voor vmbo. Binnen het vmbo zijn er verschillende leerwegen mogelijk.

Kenmerken onderbouw

In de eerste twee leerjaren bieden wij leerlingen een brede oriëntatie op het beroepenveld. Levensbeschouwing, social media en muziek worden standaard aangeboden. In het onderwijsproces wordt nadruk gelegd op het ‘ leren, leren’, de ontwikkeling van zelfstandigheid en het leren samenwerken. In het programma ‘loopbaan leren’ bereiden leerlingen zich voor op hun beroepskeuze. Zij ontdekken hun competenties, voorkeuren en mogelijkheden. Samen met de mentor en de praktijkleerkracht begeleidt de decaan de leerlingen in hun keuze voor een profiel. 


In leerjaar 1 en 2 staat de oriëntatie en keuze op de profielen centraal. Aan het einde van het tweede leerjaar wordt de keuze definitief gemaakt. De keuze voor een profiel wordt bepaald op grond van interesses. De leerweg wordt op basis van capaciteit en vorderingen bepaald. In leerjaar 2 geeft de decaan voorlichting over de mogelijkheden na het vmbo. 

Kenmerken bovenbouw

In leerjaar 3 werken we in beroepsgerichte profielen. Dit is een combinatie van theoretische en praktische vakken.

Arbeidsoriëntatie

Alle leerlingen maken in leerjaar 3 kennis met de praktijk van het bedrijfsleven door het project 'arbeidsoriëntatie'. 


Tijdens deze 10 dagen durende stageperiode maken de leerlingen kennis met arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en doen praktijkervaring op in een werksituatie. 


Voorafgaand aan de stageperiode bereiden de leerlingen zich voor en schrijven in de les Nederlands een sollicitatiebrief.


In leerjaar 4 lopen de leerlingen (BB / KB) één dag in de week stage ter voorbereiding op hun keuze voor het vervolgonderwijs.

Kunstvakken en bewegingsonderwijs

Kunstvakken

Handvaardigheid, tekenen en muziek zijn de traditionele kunstvakken in de onderbouw. In klas 3 en 4 wordt Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv) gegeven. Onder begeleiding van een docent kiezen de leerlingen (individueel of groepsgewijs) voor culturele activiteiten in of buiten het schoolgebouw. Zij verzorgen zelf de voorbereiding, uitvoering, verslaglegging en presentatie van deze activiteiten. Hiervan wordt een kunstdossier aangelegd als onderdeel van het examendossier. 


Lichamelijke opvoeding 

In klas 3 wordt met een examenprogramma gewerkt aan het bevorderen van de bewegingsontwikkeling. In klas 4 is er een keuzeprogramma voor de leerlingen. Aan de deelname van het keuzeprogramma in klas 4 kunnen voor ouders kosten verbonden zijn. 

Lesrooster en buitenschoolse activiteiten

Lesrooster

Roosterwijzigingen en andere voor leerlingen belangrijke zaken worden bekend gemaakt via een koppeling van het roosterprogramma met het schooladministratiesysteem Somtoday. De leerlingen moeten daarom elke dag ’s morgens en ’s middags goed kijken of er zaken op staan die voor hen van belang zijn! Lesuitval proberen we zoveel mogelijk te voorkomen door opvanguren.


Pauzes

Tijdens de ochtend- en lunchpauze is de aula voor leerlingen geopend en consumpties zijn te koop. De leerlingen moeten zich in de aula behoorlijk gedragen en de aanwijzingen van het toezichthoudend personeel opvolgen. 


Buitenschoolse activiteiten

Introductiedagen, excursies, themadagen, stages en bijzondere sportactiviteiten die onderdeel zijn van het lesprogramma, zijn voor elke leerling verplicht.

Examen

In het derde leerjaar begint het schoolexamen. In het vierde leerjaar wordt het schoolexamen voortgezet en met een centraal examen afgerond. 


Elke derde- en vierdeklasser krijgt aan het begin van het schooljaar het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van dat leerjaar. Hierin staat het examenreglement, de te examineren leerstof, de berekening van het eindcijfer en de uitslagregels na afsluiting van het eindexamen. Ook ontvangt iedere leerling aan het begin van het vierde leerjaar het examendossier; een overzicht van behaalde resultaten uit het derde leerjaar. Leerlingen die voldoen aan bepaalde criteria, kunnen in leerjaar 4 een of meerdere vakken in een hogere leerweg volgen en afsluiten.


Aan het einde van het 4e leerjaar is er examen in vijf of zes vakken. Als een leerling kiest voor de omzetting van een GL-diploma naar een TL-diploma zijn er zeven examenvakken.