Leerlingbegeleiding

Begeleiding vanaf de brugklas

De stap van het basis- naar het voortgezet onderwijs kan groot zijn. De begeleiding is om die reden intensiever in de brugklas dan in de hogere leerjaren. Om de aanstaande brugklassers te laten wennen wordt in juli alvast een kennismakingsmiddag georganiseerd en aan het begin van de cursus is er een introductieprogramma. 

De persoonlijke begeleiding richt zich op het welbevinden van de leerling, individueel en in de groep. De mentor houdt een aantal keer per jaar gesprekken met elke leerling en er zijn contacten met thuis, op de vaste spreekavonden of tussendoor. De mentor bespreekt vragen over studievaardigheden, zoals:


 • Hoe maak ik mijn huiswerk en wat is een huiswerkschema?
 • Hoe leer ik woordjes of formules? Hoe maak ik een samenvatting?


Ook sociale vaardigheden in de klas komen in een gesprek aan bod. 

Ondersteuningsstructuur

Het Insula College, 'De school die je ziet', maakt zich sterk voor goed onderwijs en een passende ondersteuning voor alle leerlingen.


Het begeleiden van leerlingen naar een vmbo-diploma is een kerntaak van ons onderwijs. Docenten en mentoren zetten zich daarvoor optimaal in. Er is op onze locatie veel aandacht voor het bieden van gedifferentieerd onderwijs op drie niveaus: basisinstructie, verdieping en extra instructie.Ondersteuningsteam

Indien er sprake is van structurele problematiek wordt het ondersteuningsteam ingeschakeld. In dit team hebben zitting: 


 • De zorgcoördinator/orthopedagoog
 • Leerjaarcoördinatoren
 • De OKe-coach (voorheen schoolmaatschappelijk werk)
 • Begeleider passend onderwijs
 • Leerplichtconsulent
 • Schoolarts


In het overleg van het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken die uitvallen op aanwezigheid, gedrag, werkhouding, cijfers en meestal een combinatie hiervan. Het team vormt een integratief beeld van de problematiek en werkt handelings- en oplossingsgericht. Onze school hecht veel waarde aan de mening van de leerling zelf, de ouders en de mentor. 


Ondersteuning die de school zelf kan bieden zijn: 


 • Extra mentorbegeleiding
 • Begeleiding van de BPO (begeleider passend onderwijs)
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Faalangstreductietraining
 • Onderzoek en advisering door de orthopedagoog. 


Het samenwerkingsverband biedt financiële ruimte voor ondersteuning op maat, binnen en buiten school in de vorm van een individueel of groepsarrangement. De school kan hierin zelf keuzes maken. 

Specifieke zorg

Enkele groepen leerlingen verdienen extra aandacht...

 • Leerlingen met dyslexie. Dyslectische leerlingen krijgen een dyslexiekaart, waarmee ze recht hebben op faciliteiten als: meer tijd voor toetsen, soepelere beoordeling van spellingsfouten. We gaan in gesprek met leerlingen (en ouders) over de wenselijkheid van digitale ondersteuning (laptopgebruik, gesproken boeken). Wij werken volgens een dyslexieprotocol.


 • Lwoo-leerlingen. De indicatie lwoo (Leerwegondersteunend Onderwijs) wordt door het samenwerkingsverband toegekend aan leerlingen met leerachterstanden.


 • Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Sommige leerlingen hebben op basis van fysieke of psychische problematiek specifieke op het individu gerichte hulp nodig. Er wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit gebeurt in samenspraak met ouders, begeleider passend onderwijs, orthopedagoog en eventuele externe hulpverleners. Stimulerende en belemmerende factoren van de leerling worden in beeld gebracht. Er wordt beschreven welke ondersteuning de leerling nodig heeft en hoe de uitvoering van de hulp eruit gaat zien. Bij het samenwerkingsverband kan daarvoor een arrangement worden aangevraagd. Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd.  


Voor meer informatie over leerlingenbegeleiding kunt u terecht bij de zorgcoördinator. 

Ouder-Kindcoach

Op school is vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht regelmatig een Ouder-Kindcoach aanwezig. Deze coach biedt gerichte ondersteuning op het gebied van leerlingenzorg en verwijzing naar hulpverlening. De Ouder-Kindcoach geeft kortdurende begeleiding aan leerlingen en/of hun ouders wanneer er problemen zijn in de thuissituatie of op school.


Mocht dit niet voldoende zijn, dan bestaat de mogelijkheid van doorverwijzing. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt als ouders rechtstreeks contact opnemen met de Ouder-Kindcoach via het telefoonnummer van de school. Om te voorkomen dat sommige problemen verergeren, worden leerlingen met veel of meervoudige problemen besproken in het OndersteuningsTeam (OT). In dit team zitten de Interne Coördinatoren Leerlingenzorg, de Ouder-Kindcoach, de schoolarts en eventueel een orthopedagoog. Het team stelt acties voor om het leren van de besproken leerlingen te verbeteren.